van Veen Uitvaartzorg

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63623722.
 • Drukwerk: zowel gedrukte, geprinte als digitale communicatie‐ uitingen.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.
 • Overeenkomst(en): de opdracht tot Uitvaartverzorging die tussen Opdrachtgever en Uitvaartverzorger tot stand is gekomen.
 • Prijzen: Alle prijzen genoemd in de Overeenkomst zijn inclusief BTW dan wel vrijgesteld van BTW.
 • Pro‐memorie posten (p.m.): bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.
 • Toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.
 • Uitvaartverzorger: De opdrachtnemer, van Veen Uitvaartzorg, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder het nummer 63623722.
 • Uitvaartverzorging: de dienstverlening en/of ‐levering die samenhangt met de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of overbrenging van de overledenen naar een door Opdrachtgever gewenst adres.

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die tussen Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger zijn gesloten in het kader van de Uitvaartverzorging.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Uitvaartverzorger slechts wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door Uitvaartverzorger zijn aanvaard.
 3. Uitvaartverzorger dient bij het sluiten van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever uit te reiken/bekend te maken en desgewenst toe te lichten.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn voor elke Overeenkomst van toepassing; ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde Uitvaartverzorging optreedt.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd dan wel nietig blijkt te zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.

  De Overeenkomst

 6. De Overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Indien debiteur een ander is dan Opdrachtgever dienen beiden de Overeenkomst te ondertekenen.
 7. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst – met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst – tot stand is gekomen.
 8. Indien een schriftelijke overeenkomst ontbreekt zijn de Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.
 9. De Overeenkomst zal tenminste bevatten: a) alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en Opdrachtgever; b) een gedetailleerde opgave van de Uitvaartverzorging; c) gespecificeerde bijbehorende prijzen op de kostenbegroting; d) de verklaring dat Opdrachtgever de toepasselijke Algemene Voorwaarden alsmede de Privacyverklaring heeft ontvangen.
 10. De kostenbegroting dient naar alle redelijkheid binnen 24 uur na ondertekening van de Overeenkomst aan Opdrachtgever overhandigd te zijn.
 11. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Uitvaartverzorger een richtprijs aangeven of Pro‐memorie posten opnemen. Opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke kosten zullen achteraf door Opdrachtgever worden doorberekend.
 12. Uitvaartverzorger is gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van haar leveranciers alsook andere tussentijdse onvoorziene verhogingen door te berekenen aan Opdrachtgever.
 13. Indien Opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.
 14. De Overeenkomst kan alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de Uitvaartverzorging. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden met Opdrachtgever verrekend.
 15. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Uitvaartverzorger. De dag en het uur van de Uitvaartverzorging wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van de desbetreffende (uitvaart)locatie.

  Tarieven

 16. De tarieven kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de tarieven gebaseerd zijn op door Opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 12.
 17. De in artikel 11 bedoelde zaken en/of diensten, waarvan de kosten Pro‐memorie zijn geraamd, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Tarieven kunnen opgevraagd worden via info@vanveenuitvaartzorg.nl

  Betaling

 18. De Opdrachtgever betaalt de op basis van de Overeenkomst, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen 14 dagen na factuurdatum.
 19. Indien Uitvaartverzorger heeft nagelaten de nota voldoende te specificeren, heeft Opdrachtgever het recht alsnog een specificatie te verlangen. In afwachting van deze nadere specificatie wordt de betalingstermijn niet opgeschort.
 20. Opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
 21. Uitvaartverzorger is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat Opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen als bedoeld in artikel 18. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 6:120 BW.
 22. Aan Opdrachtgever – die na gesommeerd te zijn – in gebreke blijft te betalen, worden de daardoor veroorzaakte incassokosten volledig in rekening gebracht.

  Drukwerk

 23. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen en eventueel ander Drukwerk met betrekking tot het overlijden dient Opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren.
 24. Alle Drukwerk evenals de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door Uitvaartverzorger verzorgd tenzij anders overeengekomen.
 25. Uitvaartverzorger is slechts voor de kosten van rectificatie van Drukwerk en /of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de tekst van het Drukwerk en/of advertenties afwijkt van de door Opdrachtgever schriftelijk aangeleverde tekst dan wel de door Opdrachtgever goedgekeurde tekst.
 26. Indien het de opdrachtgever is toe te rekenen dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door Uitvaartverzorger telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is Uitvaartverzorger voor eventuele fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk.
 27. Uitvaartverzorger is gehouden, tenzij anders overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen media worden bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is Uitvaartverzorger niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging.
 28. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen zal Uitvaartverzorger dit uitdrukkelijk onder de aandacht van Opdrachtgever brengen.
 29. Indien Uitvaartverzorger heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing of te late postbezorging voor risico en/of rekening van Opdrachtgever

  Verzekeringen

 30. Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de Uitvaartverzorger. Deze draagt binnen een termijn van twee (2) weken zorg voor verzending naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
 31. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan zal in beginsel de uitkering op een door Opdrachtgever aan te wijzen bankrekening geschieden. In overleg kan de begunstigde Uitvaartverzorger schriftelijk machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of diens erfgenamen uitbetaald.

  Aansprakelijkheid

 32. Opdrachtgever is verplicht om aan Uitvaarverzorger melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene waaruit kosten voor Uitvaartverzorger kunnen voortvloeien en/of Opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor Uitvaartverzorger.
 33. Indien Opdrachtgever artikelen, diensten en/of leveringen ten behoeve van of in verband met de Uitvaartverzorging bij een externe partij bestelt en/of afneemt, dan is Uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit of verband houdt.
 34. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan de Uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van Opdrachtgever.
 35. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn uitsluitend voor rekening van Uitvaartverzorger indien dit haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kan worden. Zij kan hen niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor hun rekening dienen te komen.
 36. Bij onjuiste of niet tijdige reclamering komen alle hieraan verbonden en door Uitvaartverzorger gemaakte daadwerkelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 37. De aansprakelijkheid van Uitvaartverzorger voor schade veroorzaakt door gebreken aan het door Uitvaartverzorger geleverde is beperkt tot het factuurbedrag van het geleverde.
 38. Uitvaartverzorger is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade aan derden of winstderving ofwel gevolgschade.

  Klachten en Geschillen

 39. Klachten over de Uitvaartverzorging waaraan Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 14 dagen na de datum van de Uitvaartverzorging schriftelijk en aangetekend bij Uitvaartverzorger ingediend te worden.
 40. Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 7 dagen na de datum van de nota schriftelijk bij Uitvaartverzorger ingediend te worden.
 41. Uitvaartverzorger zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat Opdrachtgever beslecht wil zien, zal deze in beginsel worden beslecht overeenkomstig artikel 42.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 42. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 43. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord‐ Holland, afdeling Haarlem.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 9 juli 2022.

van Veen Uitvaartzorg
E: info@vanveenuitvaartzorg.nl
W: www.vanveenuitvaartzorg.nl
T: 06 46351620
KvK: 63623722

 

Correspondentieadres

van Veen Uitvaartzorg
Zeilmakersstraat 14
8861 SE Harlingen